Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا عبدالهی

مطلب مورد بحث:

نامه ای به گذشته


یکی از  اتفاقات خوب زندگی من آشنایی با شما و نشستن در کلاس درس فنون مذاکره شما بود

تفکرات و اخلاقی که مراشیفته خود کرد

کاش ده سال پیش و یا پیشتر با شما و تفکرات خوبتان آشنا میشدم  یقینا امروز اینجا که هستم نبودم

ادمی سالمتر و شادابتر بودم

من تجربه های خوردن چای و قهوه همزمان با سکوت را  بسیار از دست اده ام

و امروز دنبال آن فرصت که سخت به دست می آید

روزگاری فرصت آن را داشتم اما استفاده نکردم و امروز آن فرصتها سخت  به دست می آید  زمان هست؛ چای هست، موسیقی هست ، اما افکار به هم ریخته و غیر متمرکز آن سکوت  مورد نیاز را فراهم نمیکند

ممنون از بودنت آمدنت و حرفهای عاشقانه ات