Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


در آزمایشگاهها به وفور این مشکل را دیده ام که در ابتدا هنگام خرید دستگاه آن را به UPS  یا به ارت وصل نمی کنند و دستگاه بر اثر یک نوسان برق یا برق رفتگی دچار مشکل میشود و بعد علت را فقط قطعی برق یا نوسان میدانند .

یا اینکه به تعمیر و نگهداری دستگاه ها اهمیت نداده و از کنار دستورالعملهای نگهداری با بی تفاوتی عبور می کنند. و بعد ازاینکه دستگاه به مشکل خورد. مشکل را به کیفیت دستگاه مربوط میدانند