Menu
نویسنده مطلب : منصور سجاد

مطلب مورد بحث:

مثالی از مفهوم پردازی: انواع درونگرایی


با استفاده مناسب از کلمات میتوانیم میزان رضایت و شادمانی خود را بالا ببریم
میتوانیم به جای «خوب» «عالی »باشیم
به جای احساس «عادی»احساس «فوق العاده ای»داشته باشیم

خوب است به کلماتی که برای تشریح زندگی خود به کار می‌بریم فکر کنیم و آنها را با کلمات تازه و نیروبخشی جایگزین کنیم