آرام آخوندی - تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


یکی از مثالهایی که سریعا به ذهن متبادر میشه مربوط به ارتباط عاطفی و ازدواج نامناسب هست که دونفر درک مناسب و واقعی از خود و شرایط ندارند و نگاه خیلی متفاوت به زندگی و اهدافی خیلی دور از هم دارند. به دلیلی در کنار هم قرار میگیرند به امید ساختن یک واحد مشترک بنام سنتی خانواده که لازم است توان هردوطرف و ظرفیتهای موجود بتواند به پیشرفت و توسعه هردو کمک کند و مسیر را هموارتر سازد. غافل از آنکه غالبا این ادغام بسیار ناموفقی هست که ظرفیتهای تک تک این دونفر را هم زیر فشار تعارض و تضاد مستهلک کرده و اثرات مخرب متعدد بجا میگذارد.