Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

تفاوت هیجان و احساس چیست؟


به نظر من، گاهی اوقات افراد از روی هیجان، دست به ایجاد تغییرات آنی و اساسی در زندگی خود میزنند. اگر نتیجه این تغییر مثبت و خوشایند باشد، احساس رضایتمندی بوجود آمده باعث میشود فرد تا مدتها ریسک پذیری بالایی داشته و بطور  دائم به تغییرات پیاپی در زندگی خود عادت کند. اما اگر نتیجه این تغییر منفی باشد، احساس سرخوردگی و ترس از شکست میتواند ریسک پذیری فرد را کاهش داده و مانع از تغییرات بعدی شود.

این نکته را میتوانیم به جامعه هم تعمیم بدهیم. جامعه ای که بصورت گسترده و با صرف هزینه زیاد یک دگرگونی و تغییر بزرگ ایجاد کرده، و دستاورد این دگرگونی برایش چندان مناسب نبوده، یک ترس دسته جمعی دارد که مانع تغییرات بعدی میشود، و باید نسلها بگذرند تا جسارت ایجاد دگرگونی های جدید در آن جامعه بروز پیدا کند.