Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر، گریز از این فشارها با اضافه کردن شغلی جدید یا مهاجرت و … به نوعی در ذهن برخی افراد، تصور تولید شادمانی می کنه. و این گریز یعنی نادیده گرفتن منابع فعلی و تضعیف عامدانه یا غیر عمدی آنها. که عملا موجب اتلاف منابع فعلی و عدم تمرکز بر حرفه ای خاص می شود.