مهشید افشایی - تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی
Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


میزان لذت از طعم و مزه غذایی که برای بار اول می پزم.

بازخورد خانواده.
میزان تشویق و ترغیب برای پخت مجدد غذا، یعنی خوشمزه بوده و بازم دوست دارن بخورن.
میزان سبکی و نشاط بعد از صرف غذا، نشاط بعد از غذا نشان دهنده سبک دقیق و درست طبخ مواد غذایی و استفاده از مواد اولیه سالم است.
تعداد درخواست جزئیات روش پخت هرقدر این عدد بزرگتر باشد، یعنی طعم خوب بوده.