Menu
نویسنده مطلب : م بخشنده

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


من فکر میکردم موازی کاری یک مهارت خوب است، ولی در متمم که مطالعه می کردم متوجه شدم راندمان کاری را پایین می آورد و نتیجه مطلوب را ندارد و اگر بخواهم مهارتی را از سبد مهارتی ام حذف کنم، همین است.

و دوست دارم مهارت تمرکز کردن در کارها را بیشتر پرورش دهم.