Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


تصورکنیدشما عضویک گروه مردم نهاددرجلوگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی ناشی ازمصرف موادمخدردرایران هستیدآیا اینکه گفته شودتعدادمعتادان۲۸۰۸۰۰۰هزارنفراست یااینکه معتادان وکسانی که تفننی مصرف می کنند۴۳۰۰۰۰۰هزارنفریاحتی ۵۵۰۰۰۰۰هزارنفرهستنددرمیزان کمکهای مردم به شما تغییری میدهد یا هرنفربراساس بودجه خودمقداری به شما کمک می کندوهمچنین آیا تغییردر آمارمعتادان به  معنی تغییر ساعاتی که شما صرف کمک وبهبود در آن گروه مردم نهاد می کنیدهست عموما مردم براساس درآمد خود مقداری کمک می کنند ومتولیان نیز براساس استطاعت خود مقداری وقت هزینه می کنند که یک خطای شناختی است.ودانستن مقیاس بطورعمده تغییری دررفتار آنها ایجادنمی کند.