Menu
نویسنده مطلب : ایسا کریمیپور

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


سلام در رابطه با خانه موروثی و اجاره ان , برای وارث یک موقعیت استفاده از ظرفیت تولید بوجود می اید و پایدار است .

لیزینگ را اگر با این مقهوم همراه کنیم : ارزش طول عمر مشتری ,تشویق ایستا و بهبود مستمر بواسطه رابطه بیشتر با مشتری , معنا کنیم .

و در حوزه فناوری اطلاعات , ساخت کارتی هوشمند برای محیط های شهری دیجیتال مانند خانه های هوشمند که این کارت از باز و بسته کردن قفل در منزل تا تم داخلی خانه مانند چراغ ها و اشپزخانه را کنترل و ماشینن ما رو اماده سوار شدن و بلیط مترو و حضور در محلهای شخصی کاری را در بر میگیر ضمن حساب های روزمره و مالیاتی رو هم شامل شود یعنی شخص بواسطه ان کارت بعنوان یک شهروند هوشمند معرفی شود .