Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


راکد: هرچیز به جا مانده و ایستاده در یک‌جا، مانند آب ایستاده که جاری و روان نباشد
ساکن: بی حرکت، آرام
ثابت: استوار، پابرجا، تغییرناپذیر

بعنوان مثال کاربرد کلمات فوق در بازار:
از کلمه “راکد” در مواقعی استفاده میشود که خرید و فروشی در بازار صورت نمیگیرد.
از کلمه “ساکن” در ثبات قیمتها و تنش های بازار استفاده میشود.
از کلمه “ثابت” در مورد تعداد مشتری و قیمت و میزان عرضه و تقاضا استفاده میشود.