Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


سیاره آلفا کف پاشون صافه 

سیاره بتا کف پاشون تیزه

اول اینکه من فیلم توضیحی تانیا رو دیدم پس میشه گفت به صورت فردی جواب را به دست نیاوردم ، اما نکته ای که باقی میمونه در زمان تماشا فیلم ، هنگام توضیحات تانیا شروع به مقایسه ۲ گروه و پیدا کردن وجه تمایز آنها از هم کردم . اول شروع به آنالیز ربات ها از بالا به پایین کردم و قسمت هایی که در همه مشترک بود را ذهنی خط میزدم اما در اونجا هم شاید به خاطر کم توجهی ، مدل کف پای ربات ها به چشمم نیومد وقتی به موضوع فکر کردم متوجه شدم باید برای پیدا کردن جواب به زیرمجموعه زیرمجموعه هم توجه میکردم یعنی خود پا را هم به چندین بخش تقسیم میکردم و آنها رو نسبت به هم مقایسه میکردم