Menu
نویسنده مطلب : محمد نصیری

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


یک سیستم یا فرایند یا فعالیت را به دلخواه خود انتخاب کنید.

من کسب و کار خودمون که کترینگ غذا هست را انتخاب میکنم که یک سیستم میباشد.

 

چند شاخص را که برای کنترل آن سنجیده می‌شوند (یا می‌توانند سنجیده شوند) فهرست کنید.

میزان مشتریانی که امروز از ما خرید کرده اند

میزان مشتریانی که امروز از طریق سرویس پیک غذای خود را سفارش داده اند

میزان کارهایی که پرسنل انجام داده اند و وظایفی که باقی مانده است

 

توضیح دهید که هر شاخص بر اساس چه مکانیزمی یا توسط کدام بخش از مجموعه یا با کدام سنسور سنجیده می‌شود.

میزان مشتریانی که خرید کرده اند را میتوانیم از گزارش سیستم نرم افزاری بسنجیم.

میزان کارهایی که انجام داده اند پرسنل را میتوان بر اساس سنسور شرح وظایفی که در دیوار کسب و کار نصب شده را سنجید.

یکی از شاخص‌ها را انتخاب کنید و فرض کنید که با مقدار هدف فاصله دارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام بخش یا بخش‌های سیستم یا فرایند تحت فشار قرار می‌گیرند (یا باید تحت فشار قرار بگیرند) تا آن مقدار آن شاخص بهبود پیدا کند؟

شاخص میزان مشتریان پیک را در نظر میگیریم و در صورتی که با میزان هدف روزانه فاصله داشته باشد میتواند باعث بیکاری پیک ها و همچنین هدر رفت منابع مالی شود

به نظر تیم بازاریابی و فروش و سیستم فروش تلفنی باید تحت فشار قرار بگیرند که بتوانند وضعیت را بهبود ببخشند.