Menu
نویسنده مطلب : مهشید محمدی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


من فکر می‌کنم فرد خردمند تجربیات باارزشی کسب کرده و براساس مطالعات و آموخته‌هاش به فردی دوراندیش و مصلحت‌اندیش تبدیل شده.

نوعی از عاقبت‌اندیشی که با درنظرگرفتن اکثر گزینه‌های موجود، احتمال خطا در پیش‌بینی امور رو کاهش می‌ده. تعدد پیش‌بینی‌های صحیح باعث افزایش اعتماد دیگران به فرد خردمند می‌شه.