Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


من معمولا بازخورد درونی می گیرم که در بسیاری موارد با بازخورد بیرونی بسیار متفاوت است و معمولا بسیار سختگیرانه تر. به نظرم بهتر است سهم بازخوردهای بیرونی را بیشتر کنم و از سویی بازخوردهای درونی را براساس سلسله مراتب ارزشهای خودم انجام دهم.