- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


اول ساخت هواپیماهای اولیه برای پرواز،بعد ساخت هلیکوپتر وساخت هواپیماهای پیشرفته که پارادایم تغییر نکرده ،اما ساخت موشک وماهواره وپرواز در فضا پارادیم قبلی را تغییر داده،اختراع هواپیما ،…..همه بر مبنای قانون فشار وحرکت هواست،اما در فضا هوا وجود ندارد وفشار تغییر میکند وخلا است،عموما وقتی کسی درباره موتورها فکر می‌کند، خود به خود مطالبی درباره چرخش برایش تداعی می‌شود. برای مثال حرکت متناوب پیستون در موتور بنزینی که انرژی چرخشی برای به حرکت در آوردن چرخها را تولید می‌کند و یا موتور الکتریکی که با تولید میدان الکتریکی که با تولید میدان مغناطیسی نیروی چرخشی برای پنکه یا سی دی رام تولید می‌کنند. موتور بخار هم بطور مشابه کار می‌کنند. ولی موتور موشک از لحاظ ساختار متفاوت است. موتور موشکها موتورهای واکنشی هستند. اساس کار موتور موشک بر پایه قانون معروف نیوتون است که می‌گوید: “برای هر کنش واکنشی وجود دارد به مقدار مساوی ولی درجهت مخالف آن”. موتور موشک نیز جرم را در یک جهت پرتاب می‌کند و از واکنش آن در جهت مخالف سود می‌برد. البته تصور این اصل (پرتاب جرم و سود بردن از واکنش) ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر بیاید، چرا که در عمل بسیار متفاوت می‌نمایاند. انفجار ، صدا و فشار چیزهایی است که در ظاهر باعث حرکت موشک می‌شود و نه “پرتاب جرم”.