Menu
نویسنده مطلب : مهدی الف

مطلب مورد بحث:

ایده‌ها را به کمیته‌ها نسپارید


معمولأ  کمیته ایده از تعدادی از اعضای سازمان که هر کدام عضو یکی از واحدهای سازمان است تشکیل می شود: واحد آموزش، سازمان و بهبود روش ها، استراتژی و …

و شخصی هم به عنوان دبیر کمیته وظیفه پیگیری تشکیل جلسات بررسی ایده ها را دارد. تجربه شخصی من این است که اعضای کمیته ها هیچ پاسخگویی به دبیر کمیته و بالطبع دبیر کمیته هم هیچ پاسخگویی به پیشنهاد دهنده ندارد.