Menu
نویسنده مطلب : محمدمروج

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


نگاه خطی:

حال و هوای خوبی ندارم و نمیتوانم از زندگیم لذت ببرم و درنهایت به این نتیجه میرسم که علت آن نداشتن پول کافی است. اگر پول کافی داشته باشم میتوانم آدم شادی باشم و احساسم بهتر میشود.

 

نگاه سیستمی:

اصولا عوامل زیادی میتواند روی حال و هوا و احساسات ما تاثیر داشته باشد. ضمن اینکه احساس شادی و خوشحالی عاملی درونی است. بعلاوه پول فقط ابزار و وسیله است. اگر نتوانیم در هر ظرایطی به احساس بهتری برسیم، لزوما با داشتن پول نمیتوان به احساس بهتری رسید.

شاید روزی نیم ساعت ورزش کردن در پارک بتواند روی احساس ما تاثیر بهتری بگذارد. اگر احساسمان با ورزش کردن بهتر شد شاید زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهیم.

همچنین شاید مراجعه به یک مشاور بتواند تا حد زیادی به ما کمک کند.

شاید چون نداشتن احساس خوب نسبت به کارمان و روزمرگی در دراز مدت باعث بد شدن احساس ما شده است. شاید نیاز باشد با ایجاد تغییرات کوچکی در زندگیمان و محل کارمان و نیز تغییر در نگرش و دیدگاهمان بتوانیم به احساس بهتری برسیم. در غیراینصورت شاید تغییر شغل بتواند گزینه بهتری باشد.