Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


شرکت در آزمون دکترا

بودجه بندی: تهیه لیست کتاب ها و منابع جهت مطالعه یا شرکت در کلاس های آمادگی، مقدار منابع مالی در دسترس یا تخصیص داده شده و زمان؛ و سپس انتخاب موارد جهت خرید یا هزینه

همچنین زمان تخصیص داده شده برای درس خواندن مثلا سه ساعت در روز

برنامه ریزی:

چه مقدار مطالعه هر کتاب در چه مدت زمان و در چه روز و ساعتی در راستای تحقق هدف “قبول شدن در آزمون در رشته … و دانشگاه … ( یا یکی از دانشگاه های … )”