Menu
نویسنده مطلب : جلال بصیری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


پاسخ به این سئوال که شکست یا موفقیت دیگران چقدر در شما تاثیر دارد؟ و یا اینکه از شکست و یا موفقیت دیگران شما ناراحت یا خوشحال می شوید. بستگی به سبک شخصیتی شما دارد ؟ اگر فردی به موفقیت‌های بزرگی در زندگی خود دستیابد و برعکس اگر دچار شکست در زندگی شود.

شما سبک شخصیتی  فرد مورد نظر با سبک شخصیتی خود مقایسه می کنید اگر فرد موفق با سبک شخصیتی شما همخوانی داشته باشد از این موضوع خوشحال میشوید ولی اگر با سبک شخصیتی شما متفاوت باشد از موفقیت او نارحت می شود. و برعکس اگر آن فرد شکست بخورد و با سبک شخصیتی شما همخوانی داشته باشد از شکست او نارحت و با او همدری می کنید ولی اگر با سبک شخصیتی شما متفاوت باشد از شکست او خوشحال شده و علت شکست را در سبک شخصیتی فرد جسنجو می کنید.