Menu
نویسنده مطلب : محمد وکیلی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


همین اتفاقی که اخیراً برای برنامه فیتیله ها افتاده و به هوطنان ترک زبان توهین شده و درگیری ها و اعتراضات گسترده را موجب شد .
از دید اکثریت جامعه یک رویداد تلقی میشود ولی از دیدگاه سیستمی این یک روند چندین دهه توهین به قومیت ها ، ساختن جوک ها ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و … بود که طی یک روند چند دهه ادامه داشت (مانند آتشفشان خاموش ) و با این رخداد سر بازکرد و باعث این اتفاقات شد.