Menu
نویسنده مطلب : امین اصفهانی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


در یک سیستم ساده شاید تفکیک بالا اسان باشد.اما اگر سازمان دارای فرایندهای متعدد باشد شناسایی ان کمی دشوار میشود.بعبارتی ممکن است دو یا چند قسمت اهرمی یا مرزی بوجود امده باشد

 

بطور مثال در یک سازمان بزرگ هم روابط عمومی و هم بخش خدمات پس ازفروش مرزی اند.اما وزن کدام بیشتر است؟

در همین سازمان ایا قسمت فروش اهرمی ست یا تحقیق توسعه؟

ایا تولید کلیدی ست یا مدیریت عامل؟

بیایید در این سازمان واحد طرح و برنامه,مدیریت سیستم و فرایند, کنترل کیفیت,برنامه ربزی وکنترل پروژه را در نظر بگیرید.

پاسخ ها زمان بر و نیازمند تجربه اند