Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


تمرین اول: بازارهای مورد نظر برای مثال‌های کسب و کار

۱. بازار اینترنت اشیا (به خصوص در حوزه خودرو)

۲. بازار حوزه آموزش

تمرین چهارم: به چه علت‌های دیگری ممکن است یک کسب و کار، تصمیم بگیرد بازار هدفش از بازار آماده‌ی موجود کوچکتر باشد؟

به دلیل تمرکز منابع بر یک بخش خاص از بازار با هدف ارایه سرویس متمایز و تقویت برند کسب و کار به عنوان متخصص آن بخش بازار. به عنوان نمونه آموزش زبان انگلیسی به کودکان ۳ تا ۶ سال