Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


انتخاب من برای چنین هدیه ای برای دوستانم که دررشته های غیر علوم اجتماعی درس  خوانده اند،  کتاب “فرهنگ و زندگی روزمره” نوشته “دیوید انگیلیس” از مجموعه کتابهای «تجربه و هنر زندگی» نشر گمان هست. این کتاب، میتواند زاویه دید متفاوت علوم اجتماعی به مساله فرهنگ و اهمیت بررسی زندگی روزمره در شناخت فرهنگ را روشن کند.