Menu
نویسنده مطلب : علیرضا توکلی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا این بهترین کاری است که میتوانم انجام دهم؟
آیا این بیشترین ارزش افزوده ای است که میتوانم ایجاد کنم؟
آیا برای آنچه اکنون انجام میدهم نیاز بود چنین مسیری را طی کنم؟
آیا تجربیات پیشین من مصداق همان پازل هایی است که قرار است تصویری بزرگ و تاثیر گذار را شکل دهد؟
آیا اگر مسیر زندگیم را به گونه ای متفاوت طی کرده بودم امروز آیاهای بیشتری پیش رویم وجود داشت؟
آیا اگر مسیر شغلیم را تغییر ندهم ۱۰ سال بعد خود را سرزنش نخواهم کرد؟
آیا اگر اکنون که مجالی دارم ریسک های بزرگی انجام ندهم سالها بعد خود را به کم تلاشی متهم نخواهم نمود؟