Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

اعتیاد مثبت: شیوه‌ای برای تغییر عادات رفتاری منفی


در شرکت، وضعیت فروش کاهش پیدا کرده بود و شبها نشستن با دوستان تا دیر وقت، اعتیاد منفی ای بود که پیدا کرده بودم. روزانه یکساعتی رو به تماس با مشتریان (اعتیاد مثبت) اضافه  و جایگزین شب نشینی با دوستان کردم. و همین تماسها به قرارهای خوب کاری با مشتریان تبدیل شد و وضعیت فروش هم بهبود قابل توجهی پیدا کرد.