Menu
نویسنده مطلب : علی حیان

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


انسان خردمند در دنیایی واقعی من وجود ندارد و هنوز هم، یک تصویر ذهنی است از مردی با وقار و با متانت که حتی در بدترین شرایط زندگی هم آرامش خود را حفظ نموده و شادمانی در چهره اش هویدا است. میدانم این دیدگاه کمی سخت گیرانه است، اما هرچه هست همین است و هرچه بیشتر به آدمایی که می شناسم فکر می کنم، هیچ کدام شان صفت خردمند را نمی تواند داشته باشد.