Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

نقشه راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک (SBA)


من می خواهم به برخی از باورهای غلط که در زمینه کارآفرینی وجود دارد اشاره ای بکنم:

در پس ذهن همه ما جماعت کارمند این است که یک روز باید کسب و کار خودمان را راه بیندازیم. خیلی از ما با مراجع قدرت-مثل مدیر رییس آقا بالاسر_ مشکل داریم و به اطرافیانمان میگوییم من خوشم نمیاد کسی بهم دستور بدهد و می خواهم برای خودم کار کنم. در حالیکه همه جا مراجع قدرت وجود دارند!!!

برخی از افراد هم می گویند من نمیخواهم هر روز مجبور باشم که ساعت ۸ صبح از خواب بیدار شوم اگر کسب و کار خودم داشته باشم می توانم بیشتر بخوابم. در حالیکه شاید لازم باشد برای کسب و کار خود بیشتر کار کنیم و کمتر بخوابیم.

خیلی از ما هم فکر می کنیم برای اینکه کارآفرین بشویم موارد لیست شده در نقشه راه کارآفرینی را بایستی بصورت پیش نیاز بدانیم و یاد بگیریم. چه بسا مهمترین پیش نیاز اقدام اقدام و اقدام است. امیدوارم دچار وسواس و کمالگرایی نشویم.هر چند یادگیری اینها بینشی عمیقتر به ما می دهد. اما عملگرایی مهمتر است.