- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امیری

مطلب مورد بحث:

توماس ادیسون و نگاه به آینده صنعت برق


برای من مرور و مطالعه ی زندگی بزرگانی چون ادیسون که با تلاش و تفکرشان همه ی چراغهای دنیا را روشن کردند بسیار لذتبخش بوده. او و بزرگانی چون او به همان اندازه که شب تاریک را روشن کردند افکار و زوایای تاریک ذهن آدمی را روشن کردند و به ما فهماندند که با تلاش و پشتکار مداوم هیچ نقطه ای مقصد نهایی نیست.

باید رفت، باید وقتی رسیدی دوباره آغاز کنی اما نه حریصانه.
و همین مسیر است که اصل زندگیست. زندگی یعنی رفتن و حرکت کردن و تغییر. کسی که می ماند بی شک مثل آبی در مرداب میگندد.
****

ما هم در تاریخمان چنین بزرگانی داشته ایم. شاید کسی مثل مولانا و حافظ در سیر و سلوک به سمت جلو حرکت میکردند و نمیماندند و کسی هم مثل ادیسون در مسیر قطار توسعه. الان که فکر میکنم چقدر ما شرقی ها، به این تلاش بی وقفه ی مغرب زمین در علوم طبیعی و پیشرفت نیاز داریم و غربی ها، به این معرفت و عرفان و اشراق مشرق زمین.

ما به این بزرگان مدیونیم. بزرگانی چون ادیسون، گراهام بل، هلن کلر، ارنست شاکلتون، آلن تیورینگ، فردوسی، دکتر حسابی و هزاران انسان بزرگ دیگری که در برگه های تاریخ نامشان گم شد و با تلاش و پشتکار عجیب و بی وقفه دنیای بهتری را به ما نشان دادند و ثابت کردند که انسان ظرفیتش همیشه بیشتر از آنچیزی است که خود تصور میکند و هر وقت که بمانیم بدانیم که مرده ایم.

توماس ادیسون و نگاه به آینده صنعت برق