Menu
نویسنده مطلب : نیما رحمت طلب

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


گاهی سوال کلیدی درستی در مورد گزارشی که از دیگران میخواهیم، در ذهن داریم ولی با عنوان نکردن آن سوال و صرف گفتن اینکه گزارش روزانه بنویسید و تحویل بدهید باعث میشه که گزارش مطلوبی دریافت نکنیم یا اینکه از گزارش ها نشه بهره برداری لازم رو انجام داد و یا حتی کیفیت گزارش های یک فرد درروزهای مختلف، متفاوت باشد.

شاید بهتر است سوال کلیدی و هدف از گزارش را برای هر فرد شفاف بیان کنیم و چهارچوبی معین برای گزارش ها آماده کنیم.