Menu
نویسنده مطلب : احمد زمانی رهبر

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


مثلا در یک سایت فروش غذا مثل ریحون

عضو کلیدی رستوران هایی هستند که غذا را تهیه می کنند.

عضو اهرمی ترتیب منو، قیمت گذاری و تخفیف هایی است رستوران یا سایت روی غذاها اعمال کرده اند.

عضو مرزی هم نظرات کاربران و مشتریانی است که در رابطه با یک رستوران نوشته اند و در مرحله اول مشتری امتیاز رستوران را چک می کند.