Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


به شدت حساس و زودرنج هستم  . حرف های دیگران زود ناراحتم میکنه .

لحن صدام موقع حرف زدن توی جمع می لرزه . خجالتی هستم .

شروع کننده بحث هم نیستم .

وقتی در یه جمعی قرار می گیرم و اونا حرف میزنن . من حرفی برای گفتن دارم ولی مطرح نمیکنم .

میترسم حرفی بزنم کسی ناراحت بشه !

احساس میکنم زود گول میخورم . این هم مربوط میشه به ارتباط با دیگران ؟

کاش درسی هم بود تحت عنوان ساده نبودن ..