- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهرداد انسی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


چهار چوب ها و قوانینی که برای خودمان وضع می کنیم از نوع تئوری مورد حمایت است که در عمل معمولا با اختلاف و گاهی عکس اتفاق می افتد .

اختلاف میان این دو همیشه هست و فکر می کنم وجود این اختلاف خیلی هم بد نیست و شاید هم خوب باشد .

نظریه های مورد حمایت را می توان به آرمان ها و اهداف تشبیه کرد که هر چه فاصله کمتر میشود ما اهداف بزرگتری را برای خودمان تصویر میکنیم .

و به نظرم درک و فهم این فاصله موجود یا به عبارتی اینکه بدونیم فاصله ای بین این دو وجود دارد و تلاشی رو به جلو داشته باشیم ، مهم است .