Menu
نویسنده مطلب : شقایق صالح خانی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین

اگر سر و بدن ربات از دو مربع تشکیل شده بود،تنها در صورتی میتواند از سیاره آلفا آمده باشد که از دو رنگ سبز و خاکستری تشکیل شده باشد

اگر اگر سر و بدن ربات از دو دایره تشکیل شده بود،تنها در صورتی میتواند از سیاره بتا آمده باشد که از دو رنگ قرمز و خاکستری تشکیل شده باشد

بخش دوم تمرین

من شکل ها رو به دو دسته سر و بدن مربع و دایره تقسیم کردم و بعد آلفا و بتای هر دسته رو بررسی کردم