Menu
نویسنده مطلب : مائده عفتی

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


اولین مثالی که از وابستگی درونی در ذهنم شکل گرفت بحث آموزش و پرورش در مدارس ماست.

اغلب اوقات بحث کارهای فرهنگی و پرورشی به عنوان بخشی از فعالیت های جانبی در نظام آموزشی ما محسوب می‌شود. در حالی که بحث پرورش همان اندازه مهم است که آموزش.

معلم ها درس و اموزش را رکن اول مدرسه تلقی میکنند و این تفکر را هم به دانش اموزان انتقال میدهند. دانش اموزان را از کار های پرورشی دور نگه میدارند تا خدایی نکرده نمرات افت نکند. و در نهایت آنچه که از مدارس خارج میشود یک کارنامه بیست بدون خلاقیت و روحیه مثبت و سازنده است.

مدارس به عنوان محلی که سازنده نسل آینده کشور است باید سعی در ساخت یک انسان همه جانبه داشته باشد و حتی تک تک معلم ها برای روحیه خلاق و پرورش روح و روان دانش اموزان تلاش کنند نه اینکه تنها با تلاش در ارتقای سطح درسی دانش اموزان آنها را به اصطلاح درس خوان بار بیاورند.