Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


در مورد سوال دوم:

اینکه مردم عموما تصور می کنند که افراد فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر دولتی به مراتب بهتر از دیگران که کم و بیش با این تعریف فاصله دارند می تواند نجات بخش و افزایش دهنده توسعه سازمانی و بهره وری بالا باشد لذا از این مدارک به عنوان شاخص پیش بینی کننده برای تضمین انتخاب خود در راستای تعالی سازمان متبوع خود در جریان استخدام استفاده می کنند که البته این ریشه در مدل ذهنی آنان دارد .

در صورتیکه مطابق مشخصه :دینامیک اقلیت -لزوما چنین تفسیری درست نیست و داشتن مهارت های دیگر در کنار گواهی تحصیلی از قبیل تسلط به زبان علمی روز دنیا و یا مهارت تشکیل تیم و تجربه در حل مسائل می تواند شاخص درست تری  نسبت به کاغذ A4  باشد که مثلا فرد از یک دانشگاه معتبر در تهران دریافت کرده است.

در مورد سوال سوم :

اینکه عموما مدیران کارخانه و صاحبان سرمایه افزایش در صد ضایعات  و کاهش بهره وری را در بی تدبیری مدیریت کنترل کیفی ببینند و از توجه به عوامل دیگر مانند جو سازمانی مسموم و کیفیت زندگی کاری پایین پرسنل در ایجاد این  عارضه غافل باشند.