Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


سعی کنید وضعیت خودتان را از منظر خودافشایی، تحلیل کنید و بگویید که ارزیابی شما از خودتان چگونه است.
به زیاد از خودافشائی استفاده می کنم.  به نظرم باید مدیریت کنم و در ابراز اطلاعات در مورد خودم با تدبیر عمل کنم
  در مقایسه با دوستان‌ و نزدیکان‌تان، فکر می‌کنید خودافشایی شما در چه سطحی است؟
در مقایسه با همکارانم به نظرم خود افشائی را زیاد استفاده می کنم.
  در چه حوزه‌هایی خودافشایی بیشتر و در چه حوزه‌هایی خودافشایی کمتر دارید؟
در حوزه ارائه اطلاعات فردی بیشتر خودافشائی می کنم.  اما سعی می کنم در حوزه عاطفی خودافشائی نکنم.