Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

استدلال چیست؟ فرم استاندارد یک استدلال را چگونه بنویسیم؟


پیش از ورود به حل تمرین لازم است بگویم که این درس مرا غرق کرد و آگاه کرد که چقدر نادانم.

نسبت به خیلی از مقاله نویسان به نام و روشن‌فکرانی که می‌شناختم، نیاز به شناخت دوباره دارم! یک جاهایی حس می‌کردم دارند سرم کلاه می‌گذارند اما نمی‌فهمیدم کجا!

در درس فلسفه و زبان‌شناسی هم ذیل سفسطه چنین مثالی داشتیم:

– پرنده می‌پرد.

– مرغ پرنده است.

– مرغ می‌پرد.