Menu
نویسنده مطلب : رضوان

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل سیاسی : دسته بندی احزاب و تحلیل و پیش بینی رفتار افراد با توجه به حزبی که در آن قرار دارند.

مدل اجتماعی : پیش بینی دانش و تجربه افراد بر اساس نوع و مدل پوشش آنها .

مدل اقتصادی : اینکه اگر فروشنده ای تخفیف زیادی داد به صداقتش شک کن و بدان که احتمالا هنوز جند برابر قیمت اصلی سود میبرد.

مدل فرهنگی : اینکه مرد باید بزرگتر از همسرش باشد و یا مرد باید شروع کننده ی یک رابطه باشد.

مدل علمی : مدل کردن فرایندهای کاری یک شرکت یا فرایندهای ساخت یک محصول