Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

چرا امنیت روانی خود را از دست می‌دهیم؟


یک سیستم اجرایی پیمانکاری با آگاهی دادن و ترساندن مشتری نسبت به اجرای بی کیفیت ساختمان که باعث خطر برای بهره برداران ساختمان می شود انگیزه مشتری را برای کار توسط آن شرکت پیمانکاری زیاد می کند. در بعضی موارد که مربوط به جان انسان ها می شود خیلی هم لازم است