Menu
نویسنده مطلب : داوودکیخسروکیانی

مطلب مورد بحث:

تعریف کاریزما چیست؟ به چه کسانی کاریزماتیک می‌گوییم؟


سلام

بنظر من که ممکن است آلوده به خطاهای دانش آموزی باشد افراد کاریزماتیک به این دلیل در جمع بصورت مطلوب در بعضی از حوزه ها عمل میکنند که در آن حوزه ها به یک مهارت درونی و فارغ از نظر دیگران رسیده اند.

افراد کاریزماتیک در مقابل دیگران فیلم بازی نمی‌کنند و خود حقیقی شان را بروز می‌دهند. با این دیدگاه در این سلسله بحث ها، برای ثمر بخشی مطلوب باید در جستجوی چیزی از جنس مهارت بود نه کسب دانش محض.