Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


پیشرفت در کار و توسعه مهارتها و در کنار آنهاآزادی و استقلال معیارهایی است که برای من اهمیت بسیاری پیدا کرده.

با رخدادهایی که چند سال اخیر در کار دیدم به این نتیجه رسیدم سعی کنم مهارتهایم را توسعه بدهم و قید پیشرفت در کار را با توجه به شرایط فعلی  سازمان های بزرگ بزنم. چون به زعم من،  پیشرفت در کار با قواعد نانوشته ای که در برخی سازمانها حاکم است  به منزله پسرفت در اخلاق کاری شده است .