Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


شاخص میزان رضایت واحد ها از گزارش های دریافتی: واحدی که وظیفه گزارش گیری دارد در پورتال مربوط به دریافت گزارش یک فرم امتیاز دهی از میزان کیفیت و رضایت مشتری از دریافت گزارش خود را به فرم ۵ ستاره اضافه میکند که درصورت رضایت کانل عدد ۵ و در صورت نارضایتی عدد ۱ ستاره را کلیک میکنند و پس از میانگین گیری امتیاز های هر واحد میزان رضایت کلی آن واحد از گزارش ها مشخص میشود.