Menu
نویسنده مطلب : عباس بوشهری

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


در اکثر مثالهایی که دوستان بزرگوار مطرح کرده اند ، یک تصمیم گیری اوایه منجر به نتایج بد و ناخوشایند شده .

درحالیکه هدف این این درس و منظور از اثر کبرا ، این است که نتایج ،دقیقا برعکس هدف مطلوب اولیه باشد .

مثلا تصمیمی برای اشتغال منجر به افزایش خیل بیکاران شود .  یا راهکاری برای کاهش ترافیک ، دقیقا باعث افزایش ترافیک شود .

شاید افزایش وام مسکن برای تامین هزینه خرید مسکن مثال بدی نباشد . در حدود سال ۸۶ (زمان تقریبی)  وام مسکن منجر به تقاضای بیشتر در بازار مسکن شد و به گرانتر شدن مسکن کمک کرد و درنهایت باز هم مردمی ماندند با هزینه های بالای خرید مسکن