Menu
نویسنده مطلب : زهرا

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.

ما افراد را بر حسب دارای، محل زندگی، داشتن ماشین، شغل و…. می‌سنجیم. در حالیکه ارزش واقعی انسان به ظاهر نیست. این خیلی جالب است که از رو جلد یک کتاب در مورد آن قضاوت کنیم.

به هر صورت قضاوت میکنند:

اگر گریه کنیم، می گویند احساساتی و نمایشی است.

اگر دنبال فرصت ها باشیم، می گویند خیال پرداز است

اگر در موبایل مصروف باشیم، می گویند فیسبوک می زند

اگر چادری بپوشیم، می گویند صوفی است

اگر لباس کوتاه بپوشیم، می گویند تحت تاثیر رفته فرهنگ غرب است

اگر سر ما به کار خود ما باشد، میگویند گوشه گیر است

اگر زیاد مطالعه کنیم، میگویند مغزش کار نمی کنه

و……

 

مورد قضاوت قرار گرفتن دست خود  ما نیست، اما قضاوت نکردن دست خود ماست.