Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی مهدی پور

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


عنوان : مسیر کاغذی

استعاره : کتاب مانند اتومبیل است

اینکه با کتاب میتوانیم رشد کنیم و به جاهایی برسیم که ذهن قادر نیست به این سادگی به انجا سفر کند

کتاب چه حس هایی به ما منتقل میکند؟

کتابخوان ها یا کسانی که سوار یک ماشین میشوند و به سفر میروند چه چیزهای مشترکی دارند.

اینکه این دنیای کاغذی شاید ظاهرش از بیرون خیلی خاص نباشد ولی در درون مسافر چه غوغایی میتواند به پا شود