- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعبانعلی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


شیوای عزیز.

در تایید صحبت شما، ظاهراً با مرور متون انگلیسی (خصوصاً کتابهای روش تحقیق) به نظر می‌آید که Indicator مفهوم عام‌تری در مقایسه با Index دارد. در حدی که همزمان می‌توان آن را برای سنجش دمای هوا و محاسبه‌ی فشار در یک محفظه و از سوی دیگر برای سنجش رونق اقتصادی به کار برد. ضمن اینکه Indicator حتی می‌تواند کیفی باشد و به سادگی کمّی نشود.

برداشت شخصی من این است که شاخص می‌تواند واژه‌‌ای مناسب برای Indicator باشد. چنانکه Indicate را هم به مشخص کردن ترجمه می‌کنیم. همچنین شاید معیار برای Index واژه‌ی مناسبی باشد.

احساس می‌کنم معیار، معادلی بسیار مناسب است. چنانکه ما سالهاست از عیار طلا سخن می‌گوییم و عیار، دقیقاً چیزی از جنس Index است.

دیده‌ام که سنجه را نیز معادل Metrics به کار می‌برند.

پی نوشت: در زبان انگلیسی چیزی به نام Acid test و یا Acid Indicator یا Quick test نیز رایج است (مانند Acid Ratio در بحث‌های مالی) که به نظرم می‌رسد در فارسی،‌ اگر چه رایج نیست، اما محک لغت مناسبی باشد. چیزی شبیه سنگ محک که به سرعت می‌توانسته اطلاعات اولیه در مورد عیار طلا را آشکار کند.

دلیل دیگری که بر این معادل سازی دارم این است که ما عیار را به کمک سنگ محک و تیزاب (اسید نیتریک)‌ می‌سنجیم و جالب اینجاست که در انگلیسی هم Quick‌ test و Acid test به کار می‌رود.