Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


انجام یک پروژه بر روی شبکه آبرسانی:

چهار ماه پیش این کار بهم محول شده. یک سری کارهای مقدماتی رو هم انجام دادم، مثل تهیه نقشه ها و جمع آوری اطلاعات. اما مدتی کار رو مسکوت گذاشته بودم.

میکرواکشن: امروز از روی سی دی آموزشی نرم افزاری که باید استفاده کنم، یک نکته را که برایم کاربرد دارد، یاد می گیرم.