Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

مهارت عرضه خدمات و پول گرفتن برای کودکان پنج تا هشت سال


در سر فصل فرآیندهای مشروط من برای کسب کارت های تشویق در مدرسه و کسب مقام در آزمونهای مختلف پاداش مالی برای فرزندانم در نظر می گیرم .
در صورت تعمیر اسباب بازیها نیز به پسرم که علاقه بسیاری به این کار دارد پاداش مالی میدهم . جالب اینکه ایشان خدمات قابل عرضه نظیر پاک کردن سفره و شستن ظروف و کشیدن جارودستی و مرتب کردن خانه (به استثای اتاقشان که جزو وظایف ایشان می باشد ) را بدون پیشنهاد من و مادرشان داوطلبانه انجام داده و پاداش نیز دریافت می نمایند . البته این پاداش در صورت انجام داوطلبانه آن در برخی اوقات فقط با تشکر و تشویق معنوی همراه است و در تمامی موارد موجب دریافت پاداش نقدی نمی شود تا بدانند که کارهای خوب همیشه هم نباید با نتایج مالی همراه باشد .