- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


با احترام :با توجه به مطالب ارائه شده ترجیح بنده این بود که در استدلال تحلیلی قدرت قابل توجهی دارم ,ولیکن در جواب تمرین ارائه شده باید اضافه نمایم زمانی که جزوات دانشگاهی من روی زمین می ریخت و شماره صفحه هم نداشت مخصوصا اگر زمان قابل توجهی هم از آن میگذشت برای من چالش تلقی میشد,در مورد دوم ترجیح من برای ارائه ۵ کلیپ این است که به دقت تنظیم شود.